Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van onze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Informatie via de website

De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen u correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Helaas kunnen we niet voorkomen dat onze website toch kennelijke (type)fouten bevat. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie van onze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Gegevensverwerking

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Om die reden bewerken en verwerken wij persoonsgegevens bij gebruik van deze website en onze diensten. In het geval wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons beleid ten aanzien van privacy lezen in onze privacystatements.

Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Intellectuele eigendomsrechten en colofon

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merk- en modelrechten en octrooien) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is daarom niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Uitzondering op deze regel vormen expliciete afspraken gemaakt in geval van een licentieovereenkomst met betrekking tot deze website. De copyright notitie en de naamsvermelding van medewerkers en rechthebbenden aan (een gedeelte van) een uitgave, de zogenaamde bronvermelding, kunt u vinden in het colofon. Wanneer u op onze website een bijdrage plaatst (zoals een mening, artikel, idee, tip of concept in het forum) dan garandeert u dat u over alle intellectuele eigendomsrechten daarop beschikt en vrijwaart u ons voor alle aanspraken van derden. Tevens draagt u daarmee de intellectuele eigendomsrechten op uw bijdrage aan ons over, zodat wij uw bijdrage onbeperkt mogen gebruiken, openbaar mogen maken en mogen verveelvoudigen.

Online communicatie

Wij zullen ons toegestuurde digitale contactformulieren, bestelformulieren en/of andere berichten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website kunnen ontstaan.

Contact

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoek wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen.