Maatschappij en individu / overlevingskansen van de mens

Carl Gustav Jung

Overlevingskansen van de mens

Vooral in tijden van nood richt de mens zijn hoop en angst op de toekomst. En juist in die tijden bestaat het gevaar dat rede en verstand van het individu moeten wijken voor collectieve bezetenheid. Het 'openbaar belang', de volkswelvaart en de verhoging van de levensstandaard verhinderen de geestelijkde differentiatie van het individu.

Jung toont hoezeer het individu in de moderne maatschappij wordt bedreigt en waar de hoofdoorzaken daarvoor liggen. Hij bespreekt onder meer de rol van de godsdienst als compensatie voor de massavorming en de houding van het Westen ten opzichte van de religie.

Zelfkennis is een onontkoombare eis voor individuele ontwikkeling in en ondanks de massamaatschappij.

Dit boek is een van de zeven delen van de Kleine Jung-bibliotheek. Elk deel behandelt één thema uit het werk van C.G. Jung. De onverkorte teksten belichten kernpunten en verduidelijken veel van de door Jung gehanteerde begrippen. De Kleine Jung-bibliotheek vormt een goede introductie tot de ideeënwereld van Jung. De zeven delen zijn zowel afzonderlijk als in cassette verkrijgbaar.

Formaat: 12,5 x 21,5 cm | paperback | prijs: € 11,99 | isbn: 9789060695388 | nur: 770
Carl Gustav Jung

Auteur

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung werd in 1875 in Zwitserland geboren als zoon van een dorpsdominee. Toen hij overleed was hij als analytisch psycholoog bekend over de gehele wereld.Jungs invloed op het denken van de westerse wereld groeit nog steeds. Dat de begrippen introvert-extravert, animus en anima, synchroniciteit, collectief onderbewuste en archetype gemeengoed zijn geworden, wijst erop hoe relevant Jungs ideeën zijn voor onze tijd.Jung ging ervan uit dat alles wat de ziel betreft tot het werkterrein van de psychologie behoort. Dit typeert zijn brede, in tijd noch ruimte begrensde belangstelling voor alles wat de mens raakt.

Meer over Carl Gustav Jung

Vertaler

Pety de Vries-Ek

Meer over Pety de Vries-Ek